Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2 100 zł.

W związku z tym począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona, jako 9 proc. minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9 proc. x 2 100 zł =189 zł).

Jednocześnie KRUS przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 r.

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w KRUS jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

KRUS na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.