Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Układanie rymowanki było okazją do zaprezentowania przez dzieci literackich talentów, a także do zaangażowania w poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym. Nadesłano 212 prac.

Powołana przez prezes KRUS komisja konkursowa oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści, oraz walory językowe.

Zdaniem jury, treść zgłoszonych rymowanek dowodzi dużej świadomości najmłodszych mieszkańców wsi na temat zagrożeń, jakie mogą występować w gospodarstwie rolnym, które jest nie tylko miejscem pracy rolników, ale i życia ich rodzin. W pracach konkursowych zawarty był najistotniejszy dla działalności prewencyjnej KRUS przekaz o tym, że dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, z dala od maszyn rolniczych, zwierząt gospodarskich, szkodliwych substancji chemicznych, a także, że ze względu na swoje możliwości psychofizyczne nie mogą pracować, a jedynie pomagać w gospodarstwie domowym.

Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik podsumowała konkurs, gratulując uczestnikom nie tylko talentu literackiego, ale przede wszystkim świadomości faktu, że zarówno dorośli rolnicy, jak i mieszkające w gospodarstwach rolnych dzieci, przez przestrzeganie prostych zasad, mają realny wpływ na swoje bezpieczeństwo. 

 Autorzy najlepszych 20 rymowanek otrzymają nagrody rzeczowe – smartwatche o wartości ok. 300 zł. Pozostałe dzieci zostaną nagrodzone puzzlami i kolorowankami ilustrującymi czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 16.

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym to jedno z wielu prowadzonych przez KRUS działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie.

O sposobie przekazania nagród wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail.

Lista nagrodzonych dzieci na www.krus.gov.pl