·       rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,

·       rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,

·       dodatków pielęgnacyjnych,

·       świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie, których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

·       wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,

·       nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę KRUS, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską KRUS.