Dotyczy to wszystkich osób, które w 2017 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS (np. emeryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) oraz osób, które w 2017 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych). 

Wśród rozsyłanych dokumentów znajdują się następujące formularze PIT:

● PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,

● PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez

emeryta/rencistę,

● PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

● PIT-8C - informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. 

Szczegółowe informacje o tym, którzy emeryci i renciści zostali przez KRUS rozliczeni, oraz którzy (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., podano w komunikacie KRUS - Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 rok z 9 stycznia 2018 r.