W tym roku wysokość kwoty granicznej podatku dochodowego wynosi 2929 zł, co oznacza przychód w wysokości 19361,22 zł rocznie. W 2010 roku kwota graniczna wynosiła 2863 zł.

Jak przypomnieliśmy niedawno, działalność pozarolnicza nie wyklucza możliwości podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik, który nieprzerwanie przez 3 lata podlega ubezpieczeniu w KRUS, podejmie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal pozostać w KRUS, jeśli jednocześnie spełnia następujące warunki:

- złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

- jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;

- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

- kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej.

Roczna kwota graniczna podlega waloryzacji wskażnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.