Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu byli:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Państwowa Inspekcja Pracy;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Realizację konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Uczestnicy konkursu

Brały w nim udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Do udziału w XVIII edycji zgłoszono 906 gospodarstw indywidualnych. Większość z nich stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (było ich 656, tj. 72,4 proc. ogółu zgłoszonych), o mieszanym profilu produkcji (391 gospodarstw, tj. 43,2 proc. ) i produkcji roślinnej – zbóż (220 gospodarstw, tj. 24,3 proc.).

Co oceniały komisje konkursowe?

Zgodnie z regulaminem konkursu komisje konkursowe sprawdzały:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające;
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
 • estetykę gospodarstw oraz organizację miejsca wypoczynku;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwa finalistów XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała oraz oceniała, powołana przez prezesa KRUS, Centralna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Patrona Strategicznego – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

W ocenie komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne prezentowały wysoki poziom bezpieczeństwa, wyróżniały je ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane oraz utrzymane i oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, środowiska naturalnego.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich z województwa warmińsko-mazurskiego. Laureaci otrzymają nagrodę Prezesa KRUS - ciągnik rolniczy URSUS C-380 K, o mocy 55 KW oraz voucher od Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Pełna lista laureatów konkursu na www.krus.gov.pl