W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie  (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące dostępny jest na stronie www. krus.gov.pl).

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie KRUS informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł. 

Dodatkowe miesięczne składki

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12 proc. emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

24 proc. emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

36 proc. emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

48 proc. emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostatni dzień na opłacenie składek - 2 maja

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - tj. dzień 2 maja 2023 r. 

System nSIU uwzględnia i przesuwa terminy opłacenia składek na pierwszy dzień roboczy po sobotach i dniach wolnych od pracy, zgodnie z wykazem dni wolnych, które są wprowadzone do centralnego kalendarza systemu teleinformatycznego.