Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2020 r. wynosić będzie 10 proc. obowiązującej we wrześniu emerytury podstawowej (972,40 zł)), tj. 97,00 zł miesięcznie.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

·       12 proc. emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

·       24 proc. emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących

·       obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

·       36 proc. emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

·       48 proc. emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

 

KRUS przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 r., tj. 31 października 2020 r. przypada w sobotę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - tj. 2 listopada 2020 r.