W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące tutaj).

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie KRUS informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

• 12 proc. emerytury podstawowej tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

• 24 proc. emerytury podstawowej tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

• 36 proc. emerytury podstawowej tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

• 48 proc. emerytury podstawowej tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

KRUS przypomina, że z uwagi na to, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2022, tj.30 kwietnia 2022 r., przypada w sobotę, to ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2022 r.  

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.