Ustawa ta umożliwia KRUS przyznanie rolnikowi i domownikowi, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z  10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje na wniosek, po rozpatrzeniu, którego KRUS wyda stosowną decyzję.

Więcej: www.krus.gov.pl