Oferta firm leasingowych w ostatnich latach została znacznie poszerzona w segmencie rolnictwa, wręcz część liczących się na rynku podmiotów wydzieliła specjalne komórki do obsługi segmentu agro. Firmy leasingowe zauważyły wzrost inwestycji w rolnictwie, po części wywołany szerokim strumieniem środków pomocowych płynących z funduszy unijnych, i postanowiły partycypować w podziale tortu. Pozytywnie wpłynęło to na poszerzenie spektrum źródeł finansowania inwestycji w rolnictwie. Uproszczone procedury, indywidualne podejście do potrzeb klienta czy załatwianie wszystkich formalności na miejscu u rolnika to tylko niektóre korzyści wynikające z większego zainteresowania segmentem agro przez leasingodawców.

W ub.r. wg danych Związku Polskiego Leasingu wartość oddanych w leasing maszyn rolniczych osiągnęła 3,3 mld zł (wzrost o 4 proc. r/r). W pierwszym półroczu br. wyniosła 1,7 mld zł i była o blisko 14 proc. wyższa w stosunku do I półrocza 2013 r. Dominującą formą finansowania zakupu maszyn rolniczych jest pożyczka (ok. 80 proc.), mniejszą popularnością cieszy się leasing operacyjny i finansowy. Jednak każda z tych trzech form, dzięki występującym różnicom, pozwala na elastyczne dostosowanie warunków finansowania do potrzeb i oczekiwań rolnika.

Istotą leasingu jest pozyskanie środka trwałego bez konieczności jego zakupu na własność. Rolnik wykorzystując w toku produkcji np. kombajn, płaci firmie leasingowej ratę leasingową, która może pochodzić z przychodów uzyskiwanych dzięki wykorzystywaniu maszyny. Tak więc sprzęt zarabia sam na siebie. Rolnik zainteresowany taką formą finansowania inwestycji ma do wyboru dwa podstawowe rodzaje leasingu - finansowy i operacyjny. Każdy z nich ma swoje wady i zalety w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i rodzaju maszyny, który chcemy sfinansować.

LEASING OPERACYJNY

Dla większości rolników - przedsiębiorców korzystniejszy pod względem podatkowym jest leasing operacyjny. W tym przypadku to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Konsekwencją tego są korzyści dla rolnika polegające na wliczeniu w koszty uzyskania przychodu: opłaty wstępnej, rat leasingowych w części zarówno kapitałowej, jak i odsetkowej, a także wszelkich opłat związanych z bieżącą eksploatacją maszyny. Ponadto, w przypadku leasingu operacyjnego, podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, co powoduje, że zapłata VAT-u jest rozłożona w czasie. Ponieważ przedmiot leasingu podczas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej, nie ma dodatkowych formalności w postaci zastawu czy klauzul przewłaszczenia, dzięki czemu procedura uzyskania finansowania jest prostsza niż np. w przypadku kredytu bankowego, a leasingodawcy z reguły wymagają mniejszej ilości potrzebnych dokumentów.

Aby czerpać z korzyści podatkowych, należy pamiętać, że umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego. W leasingu operacyjnym po upływie terminu umowy własność przedmiotu leasingu może (ale nie musi) zostać przeniesiona na leasingobiorcę po zapłacie wcześniej ustalonej w umowie kwoty wykupu.

LEASING FINANSOWY

W przypadku leasingu finansowego, leasingowana maszyna zostanie zaliczona do majątku rolnika, czego konsekwencją jest samodzielne dokonywanie przez rolnika odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu będą zaliczone: odpisy amortyzacyjne, tylko część odsetkowa raty leasingowej oraz bieżące koszty użytkowania. Wadą tego rodzaju leasingu jest konieczność zapłaty całości podatku VAT od sumy wszystkich rat leasingowych wraz z płatnością pierwszej raty, co może stanowić duże wyzwanie finansowe dla niejednego gospodarstwa. Umowa musi być zawarta na czas określony, ale nie ma ograniczeń co do minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. W leasingu finansowym po upływie terminu umowy maszyna przechodzi na własność rolnika.

Jednak najbardziej popularnym wśród rolników produktem firm leasingowych jest pożyczka rolnicza. Z jednej strony znakomicie ułatwia pozyskanie dotacji unijnych, z drugiej strony gwarantuje własność danej maszyny, co dla większości rolników jest nadal sprawą ważną. Istotna w tym przypadku jest również jej prostota. Generalnie przypomina ona bankowy kredyt inwestycyjny, jednak wymaga spełnienia mniejszej ilości formalności, jest bardziej elastyczna, dzięki czemu dostępna w krótszym czasie i dla szerszego grona rolników.

Reasumując, każdy z trzech wymienionych produktów firm leasingowych może być mniej lub bardziej korzystny dla rolnika w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Powyższe formy finansowania działalności gospodarstw rolnych będą w różnym stopniu preferowane w zależności od tego, czy prowadzą pełną sprawozdawczość finansową, uproszczoną czy ryczałtową. W wyborze sposobu finansowania ważną rolę odgrywa również rodzaj finansowanego środka. Szybciej i taniej jest sfinansować leasingiem ciągnik rolniczy, niż trudno zbywalną specjalistyczną maszynę.

Generalnie firmy leasingowe dość chętnie finansują inwestycje gospodarstw rolnych, jest to grupa klientów uważana za mało ryzykowną, dzięki czemu stosowane procedury są proste, a decyzje o finansowaniu zapadają z reguły bardzo szybko. Najłatwiej uzyskać pożyczkę pod dotacje unijne. Przykładowo w Spółkach Leasingowych WBK wystarczy przedstawić podpisaną umowę o dofinansowaniu maszyny oraz standardowe dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy pożyczki, m.in. dokumenty rejestrowe firmy. Sfinansować pożyczką można nawet 100 proc. inwestycji, a zabezpieczeniem jest sądowy zastaw rejestrowy na finansowanym przedmiocie. Pożyczkę można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń kwalifikowanych w ramach programów unijnych.

Standardowe oferty firm leasingowych są dość zbliżone. Wszystkie (spośród kilku, z którymi rozmawialiśmy) podkreślają jednak, że każdy klient jest traktowany indywidualnie i oferta jest dostosowana do jego specyficznych potrzeb. Dlatego m.in. raty pożyczek i leasingu mogą być płatne w zależności od rodzaju prowadzonej produkcji w okresach miesięcznych (np. producent mleka) czy czteromiesięcznych (producent trzody chlewnej) itp., tak aby płatności były zgrane z uzyskiwanymi przychodami. Maksymalny czas finansowania leasingiem wynosi najczęściej 7-8 lat. Minimalny wkład własny najczęściej zaczyna się od 5-10 proc. W większości firm można wybrać walutę leasingu - złotówki lub euro. Z dokumentów firmy leasingowe najczęściej wymagają jedynie potwierdzenia opłacenia podatku rolnego, zaświadczenia z KRUS-u o niezaleganiu w płaceniu składek, decyzji o przyznaniu dopłat obszarowych, umowy z ARiMR o przyznaniu dotacji czy też aktu własności ziemi/umowa dzierżawy. Procedura udzielenia pożyczki z reguły trwa nie dłużej niż dwa dni od momentu dostarczenia wymaganych dokumentów. Powoli staje się normą, że zaproszony przez rolnika doradca z firmy leasingowej jest swego rodzaju doradcą finansowym, który na podstawie wywiadu z rolnikiem proponuje najlepsze dla niego rozwiązanie.

Sfinansować za pomocą pożyczki czy leasingu można praktycznie każdą maszynę rolniczą. Przykładowo w ING Lease: ciągniki, kombajny, ładowarki, prasy, przyczepy, opryskiwacze, urządzenia uprawowe (od pługów po siewniki) i urządzenia wspomagające wychów bydła i trzody.

Firmy leasingowe niechętnie informują o wysokości kosztów. Nie udało mi się uzyskać jednoznacznych wartości. Argumentują to tym (w zasadzie argumenty są do przyjęcia), że koszty finansowania zależą od szeregu czynników (m.in. oceny finansowej, rodzaju finansowanego przedmiotu, okresu finansowania itp.) i nie da się podać wartości ogólnej, należy rozpatrzyć konkretny przypadek danego gospodarstwa, aby móc podać rzeczywisty koszt tego rodzaju finansowania.

Decydując się na skorzystanie z usług firmy leasingowej, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Jeżeli obie strony wywiązują się ze zobowiązań, współpraca przebiega sprawnie i w miłej atmosferze. Schody zaczynają się, gdy mamy trudności ze spłatą rat. Można renegocjować umowę, znaleźć lepsze dla nas rozwiązania, ale to kosztuje. Dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie ją przeanalizować i zapoznać się z opłatami i prowizjami za poszczególne czynności. Aneksowanie umowy może się wiązać z dodatkowymi kosztami sięgającymi od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Po pierwsze przed wyborem i podpisaniem umowy należy przeanalizować przynajmniej kilka ofert. Sprawdzić, czy dana firma jest członkiem Związku Polskiego Leasingu - to podnosi wiarygodność. Szukać firm, które posiadają wyspecjalizowane komórki do obsługi segmentu agro lub specjalne programy dla rolnictwa, to powinno obniżyć koszty i przyspieszyć procedury.

Po drugie zwrócić uwagę na ważne zapisy w umowie i w ogólnych warunkach umowy leasingowej (OWUL) - porównać w kilku wybranych firmach. Jeżeli leasingodawca kieruje się uczciwością wobec klientów, zapisy dotyczące wszelkich obciążeń powinny być jasno określone, a należy pamiętać, że w niektórych przypadkach kary mogą być bardzo wysokie.

Po trzecie zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję oprocentowania. Jest to z reguły WIBOR plus marża, ale czasami można spotkać rozwiązanie, że jeżeli WIBOR rośnie to i oprocentowanie rośnie, natomiast gdy WIBOR spada to oprocentowanie pozostaje na niezmienionym poziomie. Raczej unikać rozwiązań typu: oprocentowanie zależy od decyzji zarządu firmy.

Po czwarte wybór waluty. Decyzję podjąć świadomie i odpowiedzialnie, nie ulegać namowom typu: rata leasingowa w euro będzie niższa, bo niższe oprocentowanie, a kurs wymiany będzie spadał. Zmienność kursu walut jest naturalnym zjawiskiem i nie zawsze przebiega po naszej myśli. Dodatkowo problemem w Polsce jest nadmierny spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut. Dlatego decydując się na walutę obcą - zasady rozliczania w oparciu o jaki kurs, w jakim banku powinny być precyzyjnie określone w umowie.

W Polsce działa prawie 50 firm leasingowych. Każda z nich posiada swoją specyfikę i różni się chociażby procedurami udzielania finansowania, wymaganymi dokumentami i zapisami w OWUL i umów. Porównanie kilku ofert pozwoli nam zminimalizować ryzyko wyboru mniej atrakcyjnej oferty współpracy i być może unikniemy większych kłopotów w przypadku problemów ze spłatą rat.