O pożyczkę (do 20 tys.) mogą się ubiegać mieszkańcy wsi lub miast, którzy:
 • prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub z osobami współpracującymi, zatrudniającymi nie więcej niż 5. pracowników najemnych,
 • są absolwentami szkół, którzy w okresie 12. miesięcy od daty określonego w dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły do dnia złożenia wniosku o pożyczkę podjęli, po raz pierwszy, we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • są emerytami lub rencistami pobierającymi świadczenia emerytalne lub renty w wysokości brutto niższej niż dwukrotna wartość brutto najniższej emerytury lub renty,
 • są bezrobotnymi lub nie mającymi stałego źródła dochodu.
Ponadto o pożyczkę mogą się ubiegać spółki kapitałowe.

Warunki udzielenia pożyczki:
 • maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł,
 • pożyczka udzielana jest na okres do 24. miesięcy, licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty (okres karencji w spłacie nie może być dłuższy niż dwa miesiące, licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty),
 • pożyczka jest nieoprocentowana,
 • pożyczki mogą być spłacane w terminach wcześniejszych niż terminy ustalone umową,
 • kolejna pożyczka może być udzielona po terminowej spłacie poprzedniej pożyczki,
 • wypłata pożyczki następuje jednorazowo (tylko na konto bankowe pożyczkobiorcy). Wszystkie opłaty związane z zawarciem umowy pożyczki ponosi pożyczkobiorca (opłaty potrącane są z kwoty pożyczki),
 • pożyczkę trzeba spłacać co miesiąc w równych ratach, w przypadku opóźnień w spłacie którejkolwiek z rat lub dokonania niepełnej wpłaty którejkolwiek z rat, Fundacja nalicza odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego.
Od 1999 r. Fundacja udzieliła ponad 5 tys. pożyczek.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

O kredyt mogą ubiegać się:
 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Kredyt może być przeznaczony na:
 • adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych,
 • modernizację budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu,
 • urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.
Kredyt może zostać udzielony, pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:
 • będzie prowadzona głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej, bez zatrudniania stałych pracowników najemnych,
 • będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu,
 • będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza,
 • rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki.
Przez działalność agroturystyczną W gospodarstwie rolnym rozumie się wynajem pokoi osobom przebywającym na wypoczynku oraz wyżywienie tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
 • 80 proc. wartości nakładów inwestycyjnych składających się na działalność w zakresie agroturystyki, nie więcej jednak niż 4 mln zł.
Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.
Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 3 proc w skali roku.
Kredyt może być udzielony maksymalnie na 8 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.

Procedura ubiegania się o kredyt:
 • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
 • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.
Więcej informacji:
Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, Tel.: (0-22) 636 25 70, www.fww.org.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, Tel.: (0-22) 318-42-20, www.arimr.gov.pl

Źródło: "Za miastem" 04/2006