Tegoroczny nabór wniosków o premię dla młodych rolników jest już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

Chętnych więc nie brakuje, choć rozpoczynanie samodzielnego gospodarowania praktycznie od zera to zazwyczaj nie przysłowiowa bułka z masłem, nawet jak się dostanie premię 150 tys. zł, a konkretnie najpierw jej pierwszą ratę w wysokości 120 tys. zł. Bo na co to może starczyć, jeśli weźmie się pod uwagę to, że młody rolnik, powinien w ciągu niespełna roku od dnia przyznania pomocy sporo powiększyć gospodarstwo? Przypomnijmy - po tym okresie gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej (czyli 11,04 ha), a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej wojewódzkiej. W obu przypadkach gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha, przy czym jego wielkość ekonomiczna nie powinna być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro. Co równie ważne, część podstawowa gospodarstwa (przynajmniej 70%) powinna być własnością beneficjenta, lub pozostawać w użytkowaniu wieczystym, lub stanowić dzierżawę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST.

Z czego więc finansować bieżące potrzeby gospodarstwa, takie jak nawozy, środki ochrony roślin czy materiał siewny? Takim buforem finansowym dla młodych rolników w pierwszych latach działalności (ale też i w kolejnych), może być kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Rozwiń swoje gospodarstwo dzięki kredytowi dla rolników!

Jaką ofertę dla młodych rolników ma w tym przypadku Credit Agricole i czy młodemu rolnikowi w ogóle opłaca się zaciągnąć kredyt obrotowy, zapytaliśmy Arkadiusza Krygiera, dyrektora ds. rozwoju SME i Agrobiznesu w Banku Credit Agricole.

Arkadiusz Krygier: Aktualnie dla młodego rolnika oferujemy bardzo przyjazny Kredyt Agro w rachunku bieżącym i Pożyczkę Agro, w obu przypadkach do 150 tys. zł bez zabezpieczeń, lub 200 tys. zł z gwarancją FGR.

Farmer: Jakie są zalety Kredytu Agro w rachunku bieżącym, a jakie Pożyczki Agro oferowanej przez CABP?

AK: Kredyt Agro w rachunku bieżącym – kredyt obrotowy odnawialny – przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt funkcjonuje jako limit w koncie i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w okresie trwania umowy. Każdy wpływ na konto bieżące powoduje zmniejszenie zadłużenia kredytowego i pozwala na jego ponowne wykorzystanie.

Maksymalna kwota kredytu oraz okres finansowania zależy od rodzaju zabezpieczenia. W przypadku zabezpieczenia hipoteką może to być aż 4 miliony złotych na okres 60 miesięcy.

Pożyczka Agro – kredyt obrotowy nieodnawialny - przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych w Umowie Kredytowej, a po udokumentowaniu potwierdzającym wydanie środków na zadeklarowany wcześniej cel obniżone zostanie oprocentowanie. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Maksymalna kwota dla tego rodzaju kredytu to 150 tys. zł, a maksymalny okres spłaty 24 miesiące.

Formalności związanych z kredytem można dopełnić bezpośrednio u Mobilnego Doradcy Klienta Agrobiznesowego, który odwiedzi gospodarstwo. Dzięki przejrzystym i łatwym procedurom, uzyskanie kredytu możliwe jest to nawet podczas jednego spotkania z Doradcą. Możliwe jest też posiadanie obydwu ww. produktów kredytowych.

Farmer: Konkretnie jakie potrzeby mogą być przeznaczone środki w ramach Kredytu Agro w rachunku bieżącym? Czy tymi środkami można finansować zakup maszyn rolniczych, gruntów rolnych, budowę budynków gospodarczych czy zakup zwierząt, które wejdą w skład stada podstawowego?

AK: Na finansowanie zakupu maszyn rolniczych, użytków rolnych, budowę budynków gospodarczych, modernizację istniejącej infrastruktury proponujemy kredyt inwestycyjny. Natomiast środki w ramach Kredytu Agro mogą być przeznaczone na przykład nana zakup środków do produkcji rolniczej, w tym na nawozy, środki ochrony roślin, paliwa, pasze czy materiał siewny, podłoże do upraw szklarniowych, itp.

Tak więc Kredyt Agro ma zapewnić płynność, idealnie jak jest finansowaniem uzupełniającym do kredytu inwestycyjnego (w parze). Środki te nie muszą być w całości wykorzystane, a oprocentowanie stosowane jest tylko do wykorzystanego poziomu w danym okresie. Tego typu oferta daje więc młodemu rolnikowi większą swobodę działania, a jej atutem jest brak konieczności wykorzystania dostępnych środków w całości na początku działalności.

Farmer: Na podstawie jakich czynników oceniana jest przez Bank zdolność rolnika do zaciągnięcia kredytu obrotowego, zwłaszcza młodego rolnika?

AK: Jeśli chodzi o „zwykłego” rolnika, badana jest zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku.

Jeśli chodzi o młodego rolnika, dla nas jest nim osoba podejmująca działalność rolniczą, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu:
- nie ukończyła 40-go roku życia i posiada wykształcenie rolnicze lub
- ma udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony kredyt lub
- spełniła kryteria „Młodego Rolnika” określone przez ARIMR, co jest poświadczone w decyzji o przyznaniu dotacji ze środków pochodzących z UE lub
- posiada kwalifikacje zawodowe określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW na lata 2014-2020.

Jak już wspomniałem, w przypadku młodego rolnika limit w koncie (podobnie jak Pożyczkę Agro) można wykorzystać (przy regularnych wpływach) do 150 tys. zł bez zabezpieczeń, lub do 200 tys. zł – zabezpieczony gwarancją FGR.

Farmer: dziękuję za rozmowę