Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka poinformowała Zarząd KRIR, że w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. zaplanowane zostały środki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w wysokości ponad 1,4 mld zł. „Zapewnienie powyższych środków powinno umożliwić zawieranie umów ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteresowanym producentom rolnym z wybranym zakładem ubezpieczeń, który oferuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczeń” – uważa resort rolnictwa. Dla porównania, w bieżącym 2021 roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyasygnowano środki w wysokości 900 mln zł.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych opiniując projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. postulował zwiększenie puli pieniędzy na ubezpieczenia rolnicze, wskazując na niedostateczne wsparcie tego celu w latach poprzednich i w br. Wnioskował również o podniesienie z 65 do 75% stawek dopłat do ubezpieczeń zwierząt gospodarskich, co zwiększyłoby atrakcyjność ubezpieczeń, szczególnie w odniesieniu do stada podstawowego. Samorząd poddawał także pod rozwagę objęcie dopłatami ubezpieczeń środków trwałych, używanych w produkcji sadowniczej i warzywniczej.

W odpowiedzi resort wyjaśnia, że: „Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia wynika z Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020 i nie może przekroczyć 65% kosztów składek ubezpieczeniowych. W polskim prawie wysokość dopłat, na poziomie uzgodnionym w ww. wytycznych została określona w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477). W projekcie rozporządzenia przewiduje się, w celu zachęcenia producentów rolnych do zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a tym samym zabezpieczenia prowadzonej przez nich produkcji, maksymalny poziom dopłat do składek ubezpieczenia określony w ww. ustawie – tzn. 65% składki”.

Propozycja zaś objęcia dopłatami do składek ubezpieczeniowych środków trwałych w produkcji sadowniczej oraz w produkcji warzywniczej wymaga – w opinii resortu - dyskusji oraz ewentualnej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.