Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wydał od lipca do początku października br. 28 zgód na uruchomienie przez ARiMR kredytów klęskowych. Na ich podstawie Agencja upoważnia banki, z którymi ma podpisane umowy, do rozpoczęcia procedur przyznawania preferencyjnie oprocentowanych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne przymrozki, powodzie, podtopienia gruntów, ulewy, gradobicia i huragany. Wszystkie te zgody pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych dla blisko 29,5 tys. rolników w gminach, w których komisje powołane przez wojewodów oszacowały już straty spowodowane przez tegoroczne klęski żywiołowe. Wnioski o uruchomienie kredytów klęskowych złożyli do ministra rolnictwa wojewodowie.

Zgody, które wydał minister rolnictwa pozwalają na udzielenie kredytów klęskowych w dwunastu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Pięć zgód na uruchomienie kredytów klęskowych wydał minister dla woj. lubelskiego. Tam straty u 9543 rolników, spowodowane przez wiosenne przymrozki, nawalne deszcze, gradobicia, huragany, pożar i powodzie, komisje oszacowały na ponad 82 mln zł w uprawach i na przeszło 155 tys. zł w środkach trwałych.

Pięć zgód dotyczy też woj. świętokrzyskiego. Tam komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty w uprawach u ponad 4400 rolników, spowodowane przez tegoroczne nawalne deszcze, gradobicia i huragany, na około 47 mln zł oraz na blisko 120 tys. zł w budynkach i innych środkach trwałych.

Trzy zgody dotyczące woj. dolnośląskiego pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych dla 3257 rolników. Komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty w ich gospodarstwach na ponad 100 mln zł w uprawach i na blisko 390 tys. zł w środkach trwałych. Są to straty spowodowane przez nawalne deszcze, grad i powodzie.

Na podstawie trzech zgód ministra wydanych dla woj. podlaskiego banki mogą udzielić kredytów klęskowych 974 rolnikom. Szkody spowodowane w ich uprawach przez powódź komisje powołane przez wojewodę oszacowały na ponad 2,1 mln zł.

Na podstawie dwóch zgód wydanych dla woj. wielkopolskiego tamtejsze banki mogą przyznać kredyty klęskowe 274 rolnikom. W ich gospodarstwach straty wyrządzone w uprawach przez przymrozki i gradobicia komisje oszacowały na blisko 6 mln zł.

Dwie zgody wydane na podstawie wniosku wojewody kujawsko-pomorskiego upoważniają do uruchomienia kredytów klęskowych dla 1465 rolników, u których straty w uprawach i w środkach trwałych spowodowały gradobicia, nawalne deszcze i huragany. Komisje oszacowały straty w ich gospodarstwach na blisko 27 mln zł, z tego na przeszło 2 mln zł w środkach trwałych.

Na podstawie dwóch zgód, które minister rolnictwa wydał dla w woj. podkarpackiego, kredyty klęskowe mogą być przyznane 3720 rolnikom. W ich gospodarstwach straty spowodowane przez nawalne deszcze, gradobicia i powodzie, komisje oszacowały w uprawach na około 17,5 mln zł, a w środkach trwałych na 70 tys. zł.

Dwie zgody dla woj. mazowieckiego pozwalają na udzielenie kredytów klęskowych 3860 rolnikom. Szkody spowodowane w ich gospodarstwach przez tegoroczne huragany, gradobicia, powodzie i wiosenne przymrozki komisje oszacowały na blisko 21 mln zł, z tego na ponad 160 tys. zł w środkach trwałych.

Jedna zgoda wydana przez ministra rolnictwa na podstawie wniosku od wojewody łódzkiego, upoważnia do uruchomienia kredytów dla ponad 1400 gospodarstw, w których straty wyrządzone przez przymrozki oceniono na blisko 100 mln zł.

Zgoda dotycząca woj. śląskiego pozwala na uruchomienie kredytów klęskowych dla 219 rolników. Komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty w ich gospodarstwach na ok. 1,22 mln zł w uprawach i na ponad 84 tys. zł w środkach trwałych. Są to straty spowodowane przez nawalne deszcze, grad i pioruny.

Wydana we wrześniu przez ministra rolnictwa zgoda na podstawie wniosku wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczy uruchomienia kredytów klęskowych dla 106 rolników, którym szkody w uprawach spowodowały nawalne deszcze, gradobicia i powodzie. Komisje oszacowały straty w ich gospodarstwach na ok. 1,5 mln zł.

Zgoda ministra rolnictwa wydana w październiku br. dla woj. lubuskiego pozwala uruchomić kredyty klęskowe dla 187 rolników. Straty w tym województwie zostały oszacowane na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Dostępne są dwie linie, w ramach których można uzyskać kredyt klęskowy z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania. Jedna z nich to inwestycyjny kredyt klęskowy (linia nKL01), który może zostać przeznaczony m. in. na sfinansowanie odbudowy lub wykonanie remontów zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych) ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu i zakup stada podstawowego inwentarza żywego.

Druga linia dotyczy obrotowego kredytu klęskowego (linia nKL02). Z takiego kredytu można sfinansować zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa, inwentarza żywego, pasz i materiałów opałowych.

Rolnik do wniosku, składanego w banku w sprawie przyznania kredytu klęskowego, musi dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty powstałe w jego gospodarstwie. W przypadku, gdy rolnik stara się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego z dopłatą ARiMR powinien przygotować plan inwestycji i złożyć go w banku współpracującym z Agencją wraz z wnioskiem o kredyt oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych (linia nKL01) lub kosztów niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub w stadzie zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, wynikającej z opinii wojewody (linia nKL02), i jednocześnie nie może wynieść więcej niż 4 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub 8 mln zł na wznowienie produkcji w dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kredyt z linii nKL01 może zostać udzielony na 8 lat (5 lat – w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu), a kredyt z linii nKL02 na 4 lata. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kredytu.

Oprocentowanie kredytów klęskowych płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 2% w skali roku. Wysokość pomocy Agencji w przypadku kredytu z linii nKL01 nie może przekraczać 80% wartości odtworzeniowej środków trwałych wskazanej w opinii Wojewody (90%, gdy gospodarstwo położone jest na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - ONW, obszarach NATURA 2000 i związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej), a w przypadku kredytu z linii nKL02 nie więcej niż 80% lub odpowiednio 90% kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody.

Wspieranie przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowane jest przez ARiMR za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. Umowy o współpracy z ARiMR podpisało osiem banków. Są to:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
- SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
- Bank BPH Spółka Akcyjna,
- ING Bank Śląski S.A.,
- Bank Zachodni WBK S.A.
- Bank Polska Kasa Opieki S.A.

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w placówkach tych banków, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MR Bank S.A. W ustawie budżetowej na 2009 rok zarezerwowane zostały środki na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych. Warunkiem udzielenia kredytów jest posiadanie przez banki limitów środków. Agencja przyznaje bankom limity na ich pisemne wnioski.

Źródło: ARiMR