Od 1 stycznia 2014 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1680 zł, ogłosiła Rada Ministrów - Dz. U. z 2013 r. poz. 1074. To informacja istotna, ponieważ kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wyliczenia miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.

Z dniem 31 stycznia 2014 roku upływa termin na złożenie przez tych rolników oświadczenia w KRUS, o rodzaju prowadzonej działalności i przewidywanym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego w tej sprawie.

Na podstawie złożonych w KRUS dokumentów ustalona zostanie wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne osób zobowiązanych do ich opłacania w 2014 r. Najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych osób wyniesie 151,2 zł, to 9 proc. od kwoty 1680 zł.