Zmiana ta jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie. 

Od świadczeń nieprzekraczających ww. kwoty zaliczka obliczona zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie - wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł. 

Wyjątek stanowią osoby, które otrzymują z KRUS świadczenie w kwocie do 2.500 zł i złożyły wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Takim osobom KRUS potrąca zaliczkę w wysokości równej 12 proc. świadczenia.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wraca możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek (tak jak do końca 2021 r.). 

Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko może być pomniejszana o dwie kwoty zmniejszające podatek tj. o 600 zł.

Pomniejszenia takiego KRUS dokona na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem. Oświadczenie można składać w dowolnej  jednostce organizacyjnej KRUS.

Kolejna korzystna zmiana dotyczy rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom.  Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica. 

W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka KRUS ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci.  
KRUS podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego.