Ponadto planowane jest zwiększenie dostępności producentów rolnych do odszkodowań w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą. W projekcie ustawy przewiduje się podniesienie stawek taryfowych ubezpieczenia do:

1) 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, z możliwością podwyższenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych do 9 proc.sumy ubezpieczenia - w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych klasy V lub 12 proc.sumy ubezpieczenia - w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych klasy VI,
2) 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, nasadzeń drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
3) 8 proc. sumy ubezpieczenia upraw tytoniu, owoców drzew i krzewów owocowych lub truskawek, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

W celu zachęcenia zakładów ubezpieczeń do zawierania z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę zaproponowano, aby zakładom ubezpieczeń na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym, przysługiwała dotacja w wysokości 70 proc. kwoty wypłaconych odszkodowań z tytułu suszy, ponad kwotę stanowiącą 90 proc. sumy składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym, w przypadku kwoty odszkodowań nieprzekraczającej 180 proc. sumy składek. Po przekroczeniu tej wartości zakłady ubezpieczeń otrzymywałyby dotację w wysokości 75 proc.różnicy pomiędzy wypłaconymi producentom rolnym odszkodowaniami z tytułu suszy, a kwotą stanowiącą 180 proc.sumy tych składek.

Źródło: farmer.pl