Jak informuje KRUS, od 1 marca kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta o 1,6 proc. i wynosi 844 zł 45 gr miesięcznie.

Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2014 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej.

W konsekwencji od 1 marca 2014 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28.02.2014 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2014 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 844 zł 45 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Od 1 marca 2014 r. wysokość renty socjalnej wynosi 709 zł 34 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2014 r. nie może przekroczyć kwoty 1.688 zł 90 gr.

Od 1 marca 2014 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem  dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 310 zł 14 gr), a także dodatku za tajne nauczanie podlega podwyższeniu do kwoty 206 zł 76 gr. , tyle też wyniesie wysokość dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2014 r. podwyższeniu do kwoty 31 zł 01 gr.

Od dnia 1 marca 2014 r. wysokość ryczałtu energetycznego nie ulega zmianie i wynosi nadal 165 zł 71 gr miesięcznie.

Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2014 r. 388 zł 62 gr.

W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty  3.377 zł 80 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.

Od 1 marca 2014 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł.

Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.