Gazeta informuje, że kwestia ta ma zostać uregulowana w projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nad którym pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami można zgłosić do ubezpieczenia społecznego rolników (w tym wypadkowego) domownika, który ukończył 16 lat. Natomiast ze względu na ryzyko wypadku dzieci pomagających w gospodarstwie rolnym resort chce objąć ochroną wszystkie - bez względu na wiek" - wyjaśnia "DGP".

Dziennik podkreśla, że "po zmianach będzie im przysługiwało jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo - ich rodzicom - w razie śmierci potomka wskutek wypadku przy pracy rolniczej".

"Zasady będą takie same jak dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników" - dodaje.