Kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną rolnika uregulowane są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według zapisów wspomnianej ustawy każdy rolnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Takim ubezpieczeniem objęty jest zarówno rolnik, jak i pozostałe osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. Warto zapamiętać, że pracownikami nie będą tylko i wyłącznie osoby, które zamieszkują w danym gospodarstwie, ale również osoby świadczące pomoc czy wykonujące różnego rodzaju prace na zlecenie rolnika.

Kiedy i jakie świadczenia należą się pokrzywdzonemu?

W momencie, gdy ulegliśmy wypadkowi podczas pracy na roli możemy strać się o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Wypłata rekompensaty może nastąpić wtedy, gdy udowodnimy, że do zdarzenia doszło z winy rolnika lub w wyniku jego zaniedbania. W tym celu powinna zostać sporządzona notatka szczegółowo opisująca całe wydarzenie, która zostanie podpisana przez osobę pokrzywdzoną, jak również przez sprawcę wypadku. Jeśli na miejscu byli świadkowie ważne jest, aby pozostawili oni swoje dane kontaktowe.

- Osobie pokrzywdzonej należy się wypłata zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, poniesione koszty leczenia, jak również za straty wynikające z niemożliwości wykonywania dalszej pracy. Prawo do wypłaty odszkodowania za brak możliwości wykonywania dalszej pracy należy się nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale również tym zatrudnionym na umowę zlecenie czy umowę o dzieło – wyjaśnia Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu ich praw.

Możliwa jest również wypłata odszkodowania w momencie, gdy z winy osoby pracującej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe również wypłaci odszkodowanie, lecz będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związanie z uszkodzeniem ciała. Poszkodowany rolnik może starać się o wypłatę zadośćuczynienia czy zwrot kosztów leczenia.

Podczas składania wniosku o wypłatę odszkodowania niezbędna będzie dokumentacja medyczna przedstawiająca proces leczenia. Warto również zachować wszelkie rachunki, które udokumentują poniesione przez nas dodatkowe koszty, takie jak na przykład zakup leków, rehabilitacja czy dojazd do placówek medycznych. Taka dokumentacja pozwoli na uzyskanie odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat.

Po zgłoszeniu szkody każdy zakład ubezpieczeń ma określony ustawowo termin wypłaty odszkodowania. W przypadku ubezpieczenia OC rolnika jest to 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody, przy czym jeśli wystąpi konieczność wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub wysokość szkody, termin ten może być wydłużony. Termin likwidacji szkody nie może jednak przekroczyć 90 dni. Jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w ustawowym terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek na podstawie art. 481 k.c.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ze względu na to, że odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego jest tak zwaną odpowiedzialnością akcesoryjną istnieją przypadki, gdy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Zadośćuczynienie nie zostanie wypłacone, gdy poniesione szkody nie miały bezpośredniego związku z prowadzeniem gospodarstwa. Dla przykładu, gdy poszkodowany złamał nogę podczas przenoszenia drewna z komórki do domu, aby dorzucić do pieca, odszkodowanie nie zostanie mu wypłacone. Dzieje się tak dlatego, że czynność jaką wykonywał nie miała bezpośredniego związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  

- Ubezpieczenie OC rolnika nie działa w każdym przypadku. Jeżeli rolnik poza działalnością rolniczą prowadzi działalność agroturystyczną lub wykonuje usługi np. koszenia na cudzym polu, obowiązkowe OC rolnika nie działa. W momencie, gdy pokrzywdzony doznał krzywdy w związku z prowadzeniem dodatkowej działalności przez rolnika towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania – dodaje Edyta Szymkowiak z DRB.

Z odmową wypłaty odszkodowania możemy spotkać się również w momencie, gdy do wypadku doszło w wyniku działań osób trzecich, za które rolnik nie ponosi odpowiedzialności lub wyłącznie z naszej winy. W pozostałych przypadkach ubezpieczyciel powinien wypłacić nam należną rekompensatę .