Program pomocy został uchwalony przez Radę Ministrów 26. lipca br. Zostaną nim objęci rolnicy, producenci rolni i rodziny rolnicze, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wyniku wystąpienia w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Program został zarejestrowany przez Komisję Europejską i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii. Obowiązuje od 30.07.2011 r. do 31.07.2013 r.

Program przewiduje pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności i rozkładania ich na dogodne raty.

Rolnicy poszkodowani przez anomalie pogodowe mogą ubiegać się także o zmianę dotychczasowych warunków spłat zadłużenia. Program przewiduje również umarzanie w całości lub części bieżących składek.

Jak informuje KRUS, ulgi lub umorzenia składek za III i IV kwartał będą realizowane na indywidualny wniosek poszkodowanych osób oraz na podstawie otrzymanych z urzędu gminy protokołów o ogólnym rozmiarze strat i dacie powstania szkód.