Statystyki mówią same za siebie. Do końca września 2015 roku aż 37 rolników straciło życie pracując na roli. Najwięcej (10 osób) w skutek przejechania, uderzenia lub przygniecenia przez środek transportu w ruchu. Choć liczba zgonów jest mniejsza niż w 2014 roku, to wciąż jest zdecydowanie za duża. Najczęstszą przyczyną nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie jest rutyna i brak koncentracji, a także - młodość czyli nierzadko brak doświadczenia.

Więcej niż w podobnym okresie poprzedniego roku odnotowano wniosków o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w skutek choroby zawodowej - wzrost do 279, najwięcej przypadków wiązało się z boreliozą.

Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek upadku osób - 5 255 poszkodowanych, (47,7% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania), a także pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn - 1 434 poszkodowanych oraz uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta - 1 345 poszkodowanych (po ok 13 % wypadków).

Najwięcej zgłoszonych jest z woj. lubelskiego i mazowieckiego - po nieco ponad 2 tysiące. Najmniej - 10 razy mniej niż w województwach rekordowych - z lubuskiego. Przypadków śmiertelnych najwięcej odnotowano w lubelskim, mazowieckim i w Wielkopolsce (po 5).

Winne zła organizacja pracy i nieprzestrzeganie zasad BHP

Najczęściej wymienianą przyczyną wypadków śmiertelnych jest zła organizacja pracy. W dodatku rolnicy ze względu na charakter wykonywanej pracy są często bardziej narażeni na różnego rodzaju wypadki lub choroby, niż inne grupy zawodowe. Śmierć lub inwalidztwo prowadzącego gospodarstwo to nie tylko tragedia człowieka i jego rodziny, to często zagrożenie dla dorobku pracy kilku pokoleń. Wypadek i choroba niestety wiąże się też zazwyczaj ze znacznymi środkami na leczenie czy rehabilitację. Jakość ochrony ubezpieczeniowej w ramach społecznego ubezpieczenia rolników, tj. KRUS jest najczęściej niewystarczająca. Składka jest niższa w porównaniu z ZUS-em. Zapewnia jednak w konsekwencji nieodpowiednią wysokość świadczeń lub zakres ubezpieczenia rolnika. Komercyjne ubezpieczenia indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnego rolnika mają w tym aspekcie dużą przewagę.

Do najczęstszych konsekwencji wypadków na roli (m.in. upadków oraz tych, związanych z obsługą maszyn) należą - złamania i inne kontuzje rąk i nóg, np. utrata palców. Bywają również poważniejsze wypadki związane z czynnościami agrotechnicznymi i inwentarskimi, czy szkody wyrządzone przez zwierzęta. Na niektóre zdarzenia losowe nie mamy wpływu. Na część z nich jednak - tak.

- Warto więc stale przestrzegać podstawowych przepisów BHP i przewidywać to, co się może wydarzyć. Natomiast to, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć powinniśmy ubezpieczyć - Filip Przydróżny - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Jak wybrać odpowiednią ochronę?

Przy wyborze ubezpieczyciela warto polegać na opinii rodziny i znajomych. Wybierać zakład ubezpieczeń oraz agenta ubezpieczeniowego, który ich nie zawiódł. Dodatkowo można także zasięgnąć informacji na temat danego ubezpieczyciela w mediach.

Zawsze w przypadku ubezpieczeń wypadkowych należy również sprawdzać OWU i tabelę uszczerbkową, w której zawarte są informacje na temat rodzajów kontuzji za jakie ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Rolnicy koniecznie powinni także sprawdzić czy do ochrony włączone jest także rolnictwo. Ważne jest też, aby ochrona obejmowała zarówno zdarzenia, do których dochodzi w następstwie wypadków, jak i wskutek chorób. Przykładowo w Concordii w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w gospodarstwie rolnym, w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie oraz niezdolności do pracy w gospodarstwie - rodzina ubezpieczonego otrzyma dodatkowe świadczenie. Rolnicy powinni pamiętać, że nie tylko śmierć aktywnego zawodowo członka rodziny może znacząco pogorszyć sytuację finansową ich bliskich. Równie istotne konsekwencje może wywołać wypadek skutkujący inwalidztwem bliskiej osoby czy koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych np. ze specjalistyczną rehabilitacją.

W jaki sposób starać się o odszkodowanie?

Zgłoszenie szkody nie jest procedurą skomplikowaną. Można to zrobić przez Internet, telefonicznie lub na piśmie. Najważniejsze, aby bez zbędnej zwłoki poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zdarzeniu. Nawet jeżeli uposażony (tj. uprawniony do otrzymania świadczenia) nie prześle wszystkich niezbędnych dokumentów (są one wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), to i tak sprawa zostanie zarejestrowana. Wystąpienie określonego zabezpieczonego polisą zdarzenia najlepiej zgłosić niezwłocznie po jego zajściu. W przypadku braku niezbędnych dokumentów zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody poinformować poszkodowanego lub uposażonego o tym, jakie dokumenty są jeszcze niezbędne do wypłaty świadczenia. W dalszej kolejności, po uzupełnieniu dokumentacji, następuje wypłata świadczenia lub jego bezspornej części.

- Do uzyskania świadczenia niezbędne jest przygotowanie: wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego (może być odręcznie wypisany), w przypadku śmierci - akt zgonu uwierzytelnionego przez notariusza lub przez upoważnionego pracownika samorządu terytorialnego lub organów administracji państwowej odpisu aktu zgonu ubezpieczonego, dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego, dokumentów potwierdzających okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, zaświadczenia lekarskie, protokoły policji itp.) - wyjaśnia Filip Przydróżny.