Porozumienie "na rzecz poprawy warunków ekonomicznych mieszkańców wsi oraz rozwoju obszarów wiejskich" podpisano podczas krajowego spotkania Kół Gospodyń Wiejskich. Jego sygnatariuszami są: szef ludowców Waldemar Pawlak, prezes KZRKiOR Władysław Serafin oraz przewodnicząca KGW Bernadetta Niemczyk.

Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do promowania znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz do działań na rzecz zapewnienia dostatku zdrowej żywności po przystępnej dla konsumentów cenie.

PSL i KZRKiOR mają działać w kierunku upraszczania wniosków i procedur przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie i środków na rozwój obszarów wiejskich. Ich celem jest też ułatwienie rolnikom prowadzącym małe i średnie gospodarstwa podejmowania zatrudnienia poza rolnictwem oraz bez obawy utraty ubezpieczenia w KRUS.

Obie organizacje mają działać również na rzecz: utrzymania odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników - KRUS oraz współpracować przy jego niezbędnych zmianach, współdziałać przy tworzeniu systemów przeciwdziałania i szybkiego usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym wypłacania odszkodowań dla osób poszkodowanych.

PSL zobowiązało się do wspierania działalności Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich tak, by mogły one skuteczniej reprezentować polskich rolników. Kółka rolnicze i KGW mają z kolei wspierać PSL w jego działalności politycznej.

W wyborach parlamentarnych i samorządowych PSL ma zapewnić na swoich listach miejsca dla reprezentantów kółek rolniczych i KGW.

Strony porozumienia mają też działać na rzecz tworzenia warunków do rozwoju działalności kulturalnej KGW, w tym zapewnienia im odpowiedniego finansowania.

PSL oraz KZRKiOR mają ponadto podejmować wspólne działania na forum Parlamentu Europejskiego oraz międzynarodowych organizacji rolniczych na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskiego rolnictwa