Producenci rolni, którzy ponieśli szkody mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków, na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np. materiału siewnego czy nawozów mineralnych, na odtworzenie środków trwałych, m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynów, szklarni czy tuneli foliowych.

Kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę. Komisja zaś musi je oszacować w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia klęski.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego. Obecnie jest to nie więcej niż 4,18 proc., przy czym rolnik płaci tylko część tego oprocentowania.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane: w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro) jeżeli straty w produkcji rolnej wynoszą do 30 proc., lub poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat.

Pomoc jest także w formie ulg w opłacaniu bieżących składek, regulowaniu zaległości, np. w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Dotyczy to m.in. składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czynszów dzierżawnych czy podatku rolnego.

Ponadto pomoc udzielana jest w formie dotacji na każdy hektar zniszczonych upraw - w wysokości 1 tys. zł na 1 ha. Wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50 proc., w przypadku gdy rolnik nie ubezpieczył połowy swojej powierzchni upraw rolnych. Dotacja przysługuje także do hektara zniszczonego lasu w wysokości 2 tys. zł/ha.

Od 4 do 19 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli co najmniej 30-proc. straty mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji pozwalających na wznowienie produkcji rolnej. Pieniądze będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznana zostanie w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Do takich kosztów zalicza się m.in. budowa, przebudowa, remont budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenie do produkcji i przechowywania produkcji rolnej, zakup zwierząt gospodarskich, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej.

Pomoc może być przyznana do wartości szkód w uszkodzonym lub zniszczonym składniku gospodarstwa, maksymalnie do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.