Od 1 maja br. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514) mogą być udzielane kredyty preferencyjne.

Agencja może udzielać pomocy finansowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z następującymi klęskami: susza, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, osuwiska ziemi.

Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:

• do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
• do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wartości odtworzeniowej środków trwałych lub wysokości szkód w uprawach, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

Kredyt może zostać udzielony na okres:
• 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,
• 4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02).
Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.
Oprocentowanie kredytów klęskowych nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP. Przy obowiązującej obecnie stopie redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie przekracza 1,78% w skali roku.

Agencja zawarła umowy o współpracy z pięcioma bankami: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,Mazowieckim Bank Regionalny S.A., SGB Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. Ponadto trwa proces zawierania umów z kolejnymi 10 bankami.

Źródło: MRiRW