Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów przyznało Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe pieniądze na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Dzięki temu banki współpracujące z ARiMR, będą mogły udzielić takich kredytów na łączną kwotę 1,57 miliarda złotych i będzie się można o nie starać od 18 września 2012 r. Od tego dnia, stawki oprocentowania kredytów na inwestycje, a także na likwidację strat spowodowanych przez klęski żywiołowe (tzw. kredytów klęskowych), nieco się zmieniły w porównaniu z obowiązującymi wcześniej - informuje ARiMR.

W kredytach inwestycyjnych zmiana polega na tym, że całkowite oprocentowanie takich kredytów zostało zmniejszone z 1,6 stopy redyskonta weksli do 1,5 stopy redyskonta weksli. W praktyce oznacza to, że oprocentowanie takich kredytów udzielanych ze wsparciem ARiMR, wyniesie 7,5 proc. zamiast dotychczasowych 8 proc. Może ono oczywiście ulec zmianie, jeżeli inna będzie, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, stopa redyskonta weksli - obecnie wynosi ona 5 proc. W nowych, obowiązujących od 18 września zasadach, w większości inwestycyjnych linii kredytowych, do których dopłaca ARiMR, oprocentowanie, które musi zapłacić bankowi rolnik, zostało jednak nieco podwyższone. Teraz będzie ono wynosiło 3 proc. w skali roku, zamiast dotychczasowych 2 proc. Jedynym wyjątkiem będą kredyty inwestycyjne podstawowe - linia kredytowa nIP, ponieważ oprocentowanie płacone przez rolnika, będzie teraz wynosiło w ich wypadku tylko 3 proc., a nie jak wcześniej 4 proc.

Zmiany w oprocentowaniu kredytów klęskowych wprowadzone zostały również do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linie nKL01 i nKL02). Całkowite oprocentowanie tych kredytów będzie teraz niższe, bo tak jak w przypadku kredytów inwestycyjnych, będzie teraz wynosiło 1,5 stopy redyskonta weksli. Natomiast zostało podwyższone oprocentowanie płacone przez rolnika bankowi. Rolnik, który w dniu wystąpienia klęski posiadał stosowne umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczył przynajmniej od jednej z klęsk żywiołowych, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co najmniej połowę liczby zwierząt gospodarskich, zapłaci w skali roku 1,5 proc. należnego bankowi oprocentowania. Przed zmianami było to 0,1 proc. Pozostałą część oprocentowania kredytu, czyli obecnie 6 proc., zapłaci za kredytobiorcę ARiMR. Natomiast za osoby poszkodowane w wyniku klęsk, które nie posiadały takiego ubezpieczenia, Agencja zapłaci o połowę mniej, czyli obecnie będzie to 3 proc. W związku z tym, część oprocentowania kredytów klęskowych płacona przez kredytobiorców wyniesie, od 18 września 4,5 proc. Przed zmianami w takim wypadku trzeba było płacić 4,05 proc.

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie ograniczenia maksymalnej kwoty kredytów preferencyjnych na zakup użytków rolnych do wysokości 1,5 mln zł dla jednego podmiotu, przy czym kwota kredytu na zakup użytków rolnych nadal nie będzie mogła przekraczać 80 proc. wartości inwestycji. Natomiast w przypadku linii kredytowej na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (linia nGR) jej wysokość może sięgnąć 90 proc. wartości inwestycji.

Drugą zmianą dotyczącą preferencyjnego kredytowania zakupu użytków rolnych, jest rozszerzenie na wszystkie linie kredytowe, zakazu udzielania takiego kredytu na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Kolejna zmiana wynikająca z przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczy kredytowania inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych. W gronie podmiotów mogących ubiegać się o kredyty preferencyjne na ten cel znalazły się wyłącznie spółdzielnie i grupy producentów rolnych. Mając na uwadze ograniczone środki na dopłaty do oprocentowania kredytów zrezygnowano z udzielania kredytów preferencyjnych innym podmiotom prowadzącym działalność w przetwórstwie produktów rolnych. W ten sposób zwiększona została dostępność do tych kredytów dla spółdzielni i grup producentów rolnych.

Ostatnia zmiana jest istotna dla wszystkich podmiotów ubiegających się o kredyty preferencyjne i polega na ustaleniu górnego pułapu prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu na poziomie 1 proc. kwoty udzielonego kredytu. Rozwiązanie takie zastąpiło obowiązujące wcześniej zapisy, zgodnie z którymi wysokość opłat na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu nie mogła przekraczać 2 proc. kwoty udzielonego kredytu. Obecnie pierwsza opłata na rzecz banku, czyli prowizja przygotowawcza, maksymalnie może wynieść 1 proc. Wysokość ewentualnych innych opłat związanych z kredytem (np. za obsługę kredytu, za zawarcie aneksu do umowy kredytu, za spłatę kredytu przed terminem) kredytobiorca może indywidualnie negocjować z bankiem.