Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.

Jak przypomina lubelski samorząd rolniczy, zgłoszenie przez rolnika pomocnika do ubezpieczeń w KRUS jest obowiązkowe, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponowało w swoim stanowisku zmiany legislacyjne w powyższym zakresie. Chce, aby składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika była płacona w cyklu trzydziestodniowym.

– Wnioskujemy, żeby okres trzydziestu dni był liczony od dnia zawarcia umowy z pomocnikiem gospodarza. Następnie, gdy pomocnik gospodarza po przekroczeniu 30 dni nadal będzie zatrudniony u rolnika i przepracuje choćby jeden dzień, rolnik odprowadzi kolejną składkę za kolejny okres rozliczeniowy. Będzie to znaczna pomoc dla rolników, którzy bardzo często zatrudniają pracowników na przełomie miesięcy na zaledwie kilka dni lub tygodni – uzasadnia pomysł Gustaw Jędrejek, Prezes LIR.

Wtedy też muszą płacić składkę za dwa pełne miesiące, zgodnie z zasadą jej niepodzielności.

Zdaniem lubelskiego samorządu rolniczego, zasada niepodzielności składki jest krzywdząca dla rolników.

- Nie zgadzamy się z interpretacją Ministra Zdrowia, że taka zmiana w sposób nieuprawniony prowadziłaby do uprzywilejowania rolników - podkreśla Prezes Jędrejek.

W ocenie LIR, takie rozwiązanie legislacyjne stanowiłoby zwyczajnie dostosowanie warunków ubezpieczenia do istoty oraz celu zawierania przez rolników umów o pomocy przy zbiorach. Umowy te są uzależnione od czasu trwania zbiorów, które zazwyczaj nie trwają dłużej niż 2-3 tygodnie, nierzadko trwają one zaledwie kilka dni.

W związku z tym, Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej postuluje, aby rolnicy odprowadzali składki zdrowotne z tytułu zatrudnienia pomocnika gospodarza w trzydziestodniowym okresie rozliczeniowym.