Częstym procederem występujących na wsiach jest brak umów dotyczących dzierżawy - są one zawierane ustnie. Do tej pory nikt nie ponosił za takie zachowanie żadnych konsekwencji, gdyż składki za rolników opłacał skarb państwa.

Teraz jednak sytuacja się zmieni i Kasa będzie musiała odpowiednio policzyć hektary przeliczeniowe.

Ponadto, jak podaj dziennik, na nowych przepisach najbardziej stracą rolnicy posiadający 50 ha przeliczeniowych I bądź II klasy. Zyskają natomiast posiadający grunty piątej lub szóstej klasy, bo te gospodarstwa przynoszą niewielki przychód.

Przypomnijmy, że według propozycji rządu, składka zdrowotna będzie wynosić 1 zł od 1 hektara przeliczeniowego. Z płacenia będą zwolnieni jednak rolnicy posiadający do 6 hektarów użytków rolnych. 

Rolnicy opłacą składkę za każdy miesiąc za okres od 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012, kwartalnie – w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. KRUS opłaci składki do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłacana jest składka. Wyliczono, że KRUS za rolników mających mniej niż 1 ha przeliczeniowy zapłaci 155 167 tys. zł miesięcznie. Natomiast za okres styczeń-marzec KRUS wpłaci składkę 7 dni od ogłoszenia nowej ustawy.