Przeciętna emerytura i renta z Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2012 r. to 902,85 zł brutto – wyliczyła KRUS. Niedawno GUS podał, że kwota ta wynosi 1054,61 zł. Skąd różnica?

KRUS wyjaśnia, że różnica „jest wynikiem wyliczenia przeciętnej wysokości świadczenia emerytalno-rentowego z ubezpieczenia społecznego rolników wraz ze  świadczeniami zbiegowymi i pozaubezpieczeniowymi  dodatkami pieniężnymi,   wypłacanymi części rolnych świadczeniobiorców   z innego tytułu (jak np.: dodatki dla inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych, ryczałtów energetycznych, dodatki kombatanckich i dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, dodatków dla osób deportowanych do pracy przymusowej, kompensacyjnych, zasiłków pogrzebowych po inwalidach wojennych, wojskowych i osobach represjonowanych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych).”

Przed waloryzacją z marca ub. r.  przeciętna emerytura i renta z Funduszu Emerytalno-Rentowego wynosiła 799,18 zł.

W minionym roku świadczenia emerytalno-rentowe, wliczając zbiegowe, zlecane Kasie do wypłaty i finansowane z budżetu państwa - dla inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych i in., pobierało w KRUS 1285,6 tys. osób, przy czym w grudniu ich liczba zmniejszyła się do 1269 100 – wyliczyła Kasa.