Dla innych osób wymóg ten obowiązuje. Aby móc skorzystać z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym trzeba mieć skończonych 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni) i spełniać jeden z trzech wymogów: podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie lub ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, albo mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z zachowaną zdolnością do samodzielnej egzystencji.


Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Na turnus rehabilitacyjny można wybrać się raz na 12 miesięcy. Wyjątkowo świadczenie może być po 6 miesiącach od zakończenia poprzedniej rehabilitacji przyznane osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej ponad 180 dni, a także osobom, mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Jeśli potrzeby zdrowotne pacjenta to uzasadniają, każdy pobyt może zostać przedłużony, a okres oczekiwania - skrócony.


Świadczenie przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku trzeba dołączyć badania zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek zachowuje ważność przez 6 miesięcy. Rolnik dostarcza go do właściwej placówki KRUS. Regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego KRUS wnioski musi zaakceptować. Wtedy rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Jeśli ją zaakceptuje, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.


Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych lub świadczeniobiorców KRUS. W 2011 roku zostało przygotowanych ok. 1300 miejsc.