Dotychczas obowiązywał przepis: Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art.22).

Teraz wykreślono zakończenie zdania: „lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym”. Wynika z tego, że rolnik rencista może podlegać innemu ubezpieczeniu – czyli podjąć pracę, opłaci wtedy składkę ubezpieczeniową w ZUS.

Trzeba pamiętać, że możliwość zarobkowania nie jest dla emerytów i rencistów KRUS nieograniczona - w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest ustalana kwartalnie kwota dopuszczalnego przychodu. Od 1 września 2012 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynoszą:

- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2.447 zł 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych) – tyle można dorobić bez zmniejszenia świadczenia, powyżej tej kwoty renta rolnicza zostanie zmniejszona o 528 zł;

- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 4.545 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych), wyższe przychody powodują zawieszenie wypłaty części uzupełniającej tego świadczenia.