ARiMR wyjaśnia, że kwestia wysokości waloryzacji uzależniona jest od daty i podstawy przyznania renty.

Departament Działań Społecznych i Środowiskowych pisze:

Uprzejmie informujemy, że wysokość rent strukturalnych przyznanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114 poz. 1191, z późn. zm) ustalona była w odniesieniu do kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku rent strukturalnych przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz. 750, z późn. zm.) w naborach wniosków przeprowadzonych w 2007 i 2008 roku obowiązywała analogiczna zasada ustalania wysokości przyznanej pomocy, tj. wskaźnikiem procentowym od najniższej emerytury wypłacanej z ubezpieczenia społecznego.

Odrębna zasada wprowadzona została w naborze wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2010 roku, w którym ustalono kwotowo wysokość zarówno renty strukturalnej podstawowej jak i wszystkich obowiązujących dodatków. W związku ze zmianą od 1 marca 2012 r. kwoty najniższej emerytury, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana jest do przeliczenia rent strukturalnych, których wysokość ustalona jest w odniesieniu do najniższej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych (Dziennik Ustaw RP z dnia 31.01.2012 r., poz. 118) najniższa emerytura wynosi 799,18 zł.

Przykład: Beneficjent renty strukturalnej przyznanej w wysokości 210 proc. najniższej emerytury, otrzymał w lutym 2012 roku pomoc w wysokości: 210 proc. * 728,18 = 1529,18 zł.

Od 1 marca 2012 r., po przeliczeniu, otrzymywać będzie 210 proc. * 799,18 zł = 1678,28 zł. Oznacza to wzrost o 149,10 zł.

Przedstawiając powyższe, pragniemy podkreślić, że ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) odnosi się do świadczeń pieniężnych z funduszu emerytalno-rentowego i nie obejmuje rent strukturalnych przyznawanych ze środków unijnych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013.