Jak wynika z pisma skierowanego do minister zdrowia, ostatnie posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników odbyło się grudniu 2010 roku. Zaistniała sytuacja wprowadziła uzasadnione obawy w opinii rzecznika. 

Rzecznik obawia się czy w związku z powyższym przed dniem, w którym nastąpi utrata mocy dotychczas obowiązujących regulacji dojdzie do ich nowelizacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż problem nowelizacji przepisów dot. ubezpieczeń zdrowotnych dotyczy ponad 1,6 miliona rolników oraz członków ich rodzin, a niedotrzymanie terminu zakreślonego przez Trybunał Konstytucyjny może spowodować, iż ta grupa społeczna nie będzie podlegała ubezpieczeniu. W związku z tym istnieje ryzyko, że od dnia 4 lutego 2012 roku osoby te będą musiały samodzielnie pokrywać koszty z tytułu pobieranych świadczeń zdrowotnych. W związku z tym RPO liczy na zajęcie stosownego stanowiska przez minister zdrowia.

Przypomnijmy, że 26 października 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisów dotyczących składki zdrowotnej z ustawą zasadniczą. Sejm ma obecnie czas do 4 lutego 2012 roku na wprowadzenie nowych przepisów, które będą zgodne z ustawą zasadniczą i będą zarazem uwzględnić wysokość dochodów rolników przy ustalaniu składek zdrowotnych. Jak na razie żadnych rozwiązań nie widać, a czas nagli.