Całkowita ich wartość może wynieść nawet 2 mld zł – poinformowano. W ten sposób łączna wysokość kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania może osiągnąć w 2013 r. wartość nawet 3 mld zł, ponieważ 1 miliard zł został przekazany rolnikom już wcześniej.

Od początku roku Ministerstwo Rolnictwa – dotąd bezskutecznie – zabiegało o zwiększenie limitu na ten cel.

Atrakcyjność kredytów inwestycyjnych wynika z dwóch przesłanek – informuje ARiMR. Po pierwsze są one niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, a po drugie ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR. 

Zainteresowani mogą składać wnioski w bankach współpracujących z ARiMR: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.

W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

 -   na zakup gruntów rolnych (nKZ),

 -  na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),

 - na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),

 - na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),

 - na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),

 - dla młodych rolników (nMR),

 - dla grup producentów rolnych (nGP).

ARiMR przypomina również, że rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą skorzystać ze specjalnych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach tzw. kredytów klęskowych.