Koszty obsługi ubezpieczenia społecznego rolników są finansowane z funduszu administracyjnego, będącego jednym z funduszy celowych, którymi dysponuje prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- W myśl planu finansowego funduszu administracyjnego, określonego w ustawie budżetowej na 2012 r. z dnia 2 marca 2012 r., na zadania wynikające z ustawy tworzącej ten fundusz została zaplanowana kwota 601 449 tys. zł. Jednocześnie informuję, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2011 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 3661,80 zł na 1 etat – wyjaśnił wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, odpowiadając na interpelację posła Bogdana Rzońcy.

Odpowiadając na część interpelacji dotyczącą planowanej reformy, wiceminister podkreślił, że zarówno składka zdrowotna, jak i koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego dla rolników determinowane są stworzeniem systemu opodatkowania działalności rolniczej. Prace w tym zakresie zostały już podjęte – stwierdził Nalewajk. Natomiast projekt rządu dotyczący ubezpieczeń społecznych będzie zależał od propozycji WPR określającej system pomocy dla małych gospodarstw:

- Decyzja dotycząca określenia modelu reformy przyszłego systemu ubezpieczenia społecznego rolników nie została jeszcze podjęta. Jest ona bowiem uwarunkowana także efektami projektowanych zmian w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS) oraz kształtem wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r., a w szczególności instrumentarium dla małych gospodarstw rolnych. Około 62 proc. ubezpieczonych w KRUS to osoby utrzymujące się z gospodarstw rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych.

- Aktualnie nie jest rozważane połączenie instytucji realizujących odrębnie funkcjonujące w Polsce systemy ubezpieczeń społecznych, tzn. ZUS i KRUS – zapewnił wiceminister.