Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141), począwszy od 1 stycznia 2012 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Dla wymienionych rolników zadeklarowana podstawa wymiaru składki, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia wynoszącego od 1 stycznia 2012 r. 1.500 zł.

W związku z tym, najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy wymiaru, wynosi od 1 stycznia br. 135 zł (tj. 9 proc. x 1500 zł = 135 zł).
KRUS przypomina, że 31 stycznia br. upływa termin na złożenie w Kasie przez rolników prowadzących działy specjalne oświadczenia o rodzaju działalności w zakresie działów specjalnych i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub wysokości przewidzianego dochodu w 2012 roku. Na podstawie złożonych dokumentów rolnikom tym zostanie ustalona wysokość miesięcznej składki zdrowotnej obowiązującej ich w 2012 roku.