NIK przypomniała, że wcześniej brakowało ekonomicznego związku między wysokością finansowanych z budżetu składek ubezpieczenia społecznego rolników, a ponoszonym z tego tytułu kosztem świadczeń. „W związku ze spadkiem ceny żyta, malała kwota dotacji budżetowej przekazywanej do NFZ z 2.758.753 tys. zł w 2008 r. do 2.571.881 zł w 2009 r. i 1.859.107 w 2010 r. Wprawdzie cena żyta, stanowiąca podstawę składki od 1 listopada 2010 r., wzrosła o 10,4 proc. ale z dniem 1 stycznia 2011 r. dotację ustalono na 1.862.006 tys. zł rocznie. KRUS przekazywał do NFZ składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty” - zaznaczono.

Wprowadzenie rok temu systemu opłat przez rolników składki zdrowotnej nie poprawiło sytuacji, ale zakonserwowało system. Budżet państwa wpłaca wprawdzie mniej, ale NFZ nie ma więcej pieniędzy:

„Przepisy obowiązujące od 1 lutego 2012 r przewidują, że KRUS będzie wpłacał do NFZ miesięczną składkę w kwocie 155.167,00 tys. zł, czyli na poziomie pierwotnie przewidzianym. W uzasadnieniu ustawy wpływy miesięczne ze składek zdrowotnych płaconych w wyniku wprowadzanych zmian oszacowano na 9.466.40 tys. zł, przy założeniu ich pełnej ściągalności. Składki zdrowotne wpłacane przez rolników będą odliczane od dotacji budżetowej, która będzie uzupełniać środki przekazywane NFZ do wysokości ryczałtu. W rezultacie dotacja budżetu obniży się, a składki przekazywane do NFZ za osoby ubezpieczone pozostaną na niezmienionym poziomie, niższym niż w okresie naliczania ich na podstawie cen żyta. Oprócz składek za rolników i domowników, KRUS odprowadza standardową składkę w wysokości 9 proc. wypłacanych emerytur i rent”.

W efekcie, ze składek pokrywanych jest niewiele wydatków NFZ ponoszonych na osoby ubezpieczone w KRUS:

„Według danych NFZ przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazanych przez Kasę wynosiły 3.852,9 mln zł w 2009 r. i 3.153,9 mln zł w 2010 r. Stanowiło to odpowiednio 7,15 proc. i 5,71 proc. przychodów NFZ ze składek. Koszty świadczeń dla osób ubezpieczonych w KRUS stanowiły 5.434,0 mln zł w 2009 r. i 5.542,0 mln zł w 2010 r. Stanowiło to odpowiednio 9,9 proc. i 9,8 proc. kosztów świadczeń ogółem. Transfery z KRUS nie pokrywają więc wszystkich kosztów NFZ związanych ze świadczeniami dla ubezpieczonych w KRUS”.