Minister Sawicki za sukces swojego gabinetu uznał objęcie pomocą dotąd należną tylko powodzianom także szkód spowodowanych przymrozkami. Okazuje się, że zmienione rozporządzenie jednak  nie znajduje zastosowania dla rolników pokrzywdzonych przez przymrozki. Powód? Przymrozki nie spowodowały strat w majątku trwałym, a straty rolników są wyliczane z uwzględnieniem wszystkich dochodów gospodarstwa – w tym, paradoksalnie, zysków poniesionych w wyniku… strat.

Protestujących wspiera poseł Stanisław Stec (SLD):

- Nie można zakładać, że sprzedaż zwierząt jest zyskiem rolnika, skoro on nie mógł ich wykarmić i z powodu strat nie ma pieniędzy za zakup środków do produkcji.

- Według zapisów ujętych w protokole strat  sprzedaż zwierząt, co w następstwie powoduje umniejszenie inwentarza  wg interpretacji formuły zawartej w protokole, nie jest stratą – wyjaśnia Bernadeta Haładuda, członek komisji ds. szacowania -podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Chodzież. – Komisja do spraw szacowania na terenie gminy Chodzież nie podziela tegoż stanowiska, bowiem wyprzedaż inwentarza  następuje  z prostej przyczyny: brak dostatecznej ilości paszy dla pozostałych zwierząt, na co wpływ ma obniżenie plonów spowodowanych właśnie przymrozkami. W przypadku sprzedaży zwierząt  uzyskane środki rolnik musiałby przeznaczyć  na zakup paszy, gdzie przy normalnym cyklu produkcyjnym  środki te byłyby jego zyskiem. Zdaniem komisji  przy szacowaniu strat  w wyniku przymrozków nie powinna być brana pod uwagę produkcja zwierzęca  i szkoda w środkach trwałych , obecne formuły przyjęte w protokole  pozbawiają rolników jakiejkolwiek pomocy, jak kredyt obrotowy i inne formy. Podstawą uzyskania pomocy jest poniesienie 30 proc. strat w ogólnej powierzchni  gospodarstwa,  uwzględniając właśnie produkcję zwierzęcą i  starty w środkach trwałych i stadzie podstawowym.  Klęski żywiołowe: powódź, w naszym przypadku wylanie rzeki Noteć , susza czy przymrozki wiosenne nie robią szkód w  zwierzętach czy środkach trwałych, dlatego naszym  skromnym zdaniem protokół strat  nie powinien zawierać tych zapisów.