Bank może przyznać kredyt, z którego student będzie otrzymywał 400 lub 600 zł miesięcznie. Decyzja, którą miesięczną transzę kredytu wybiera, należy do studenta. Studenci z terenów wiejskich, którzy ubiegają się o kredyt studencki, mogą uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poręczenie spłaty takiego kredytu. Wysokość odsetek od kredytu studenckiego płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Preferencyjne warunki, na jakich przyznawany jest kredyt studencki polegają także na tym, że w czasie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków utworzonego na ten cel Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Przy udzielaniu każdego kredytu, także studenckiego bank bierze pod uwagę sposób zabezpieczenia kredytu. Ten problem jest rozwiązywany przez instytucje, które udzielają poręczenia spłaty kredytów studenckich. Studenci z terenów wiejskich, którzy mogą uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poręczenie spłaty takiego kredytu, mogą się zwracać do banków z którymi Agencja ma podpisane stosowne umowy. Są to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i Mazowiecki Bank Regionalny S.A, a także przez zrzeszone w nich banki spółdzielcze. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu i poręczenia ARiMR, student załatwia w banku udzielającym kredyt.

ARiMR poręczyła w roku akademickim 2008/2009 spłatę 468 kredytów studenckich. Z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa krajowego skorzystało 2499 studentów. O preferencyjny kredyt mogli się ubiegać studenci, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2500 zł.

Poręczenia spłaty kredytów studenckich mogą być udzielane przez Agencję do wysokości:

· 80% wykorzystanej kwoty kredytu,

· 100% wykorzystanej kwoty kredytu - w przypadku studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Studenci ci mają ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.

Przy ubieganiu się o uzyskanie poręczenia Agencji wymagane jest złożenie w banku współpracującym z Agencją następujących dokumentów: wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR, dokumentów świadczących o dochodach na osobę w rodzinie, zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi, zaświadczenia z gminnego ośrodka pomocy społecznej z którego wynika, że dochody na osobę w rodzinie studenta, uprawniają do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wysokości 100%); zawarcie umowy o kredyt studencki, ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

ARiMR udziela poręczeń spłaty kredytów studenckich w ramach wsparcia krajowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22 poz.121 ze zm.). Natomiast warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o kredyt studencki, zostały określone w ustawie z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108 poz. 685 ze zm.).

W roku akademickim 2008/2009 banki udzieliły 12329 nowych kredytów studenckich. Ponad 75% studentów podpisało umowę o kredyt z PKO Bank Polski S.A., 11,5% z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A, a ponad 10% z PEKAO S.A. Z transzy niższej, niż standardowe 600 zł, czyli z kredytu wypłacanego w miesięcznych ratach w wysokości 400 zł skorzystały jedynie 383 osoby.

W latach 1998-2009 banki udzieliły ponad 316 tys. kredytów studenckich, z tego przeszło 114 tys. kredytobiorcy, po ukończeniu studiów, spłacili w całości. Oznacza to, że z systemu kredytów studenckich korzysta obecnie około 202 tys. osób studiujących.

W latach 2001- 2009 ARiMR udzieliła 4588 poręczeń spłaty kredytów studenckich w wysokości 64082 tys. zł.

Źródło: ARiMR