W gminach , w których woda wyrządziła największe szkody wypłacane są już zasiłki dla najbardziej poszkodowanych wyniku powodzi.
Wszystkie rodziny, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi, mają bowiem prawo do zasiłku celowego. Zgodnie z art. 40 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. nr. 115, poz. 728), zasiłek celowy przysługuje osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Może być też przyznany w sytuacji klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wypłata zasiłku celowego należy do zadań zleconych gminie, na które otrzymuje środki z budżetu. Zasiłek celowy nie podlega zwrotowi i jest przyznawany niezależnie od kryterium dochodowego warunkującego przyznawanie świadczeń w pomocy społecznej, które wynosi 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 dla osoby samotnie gospodarującej.

Obecnie na terenach najbardziej poszkodowanych w zależności od wielkości zniszczeń wypłacane są zasiłki od 1tysiąca do 6 tysięcy złotych. Rząd przeznaczył na ten cel 65 mln z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i 100 mln z rezerwy budżetowej państwa.
W wielu gminach komisje powołane przez wojewodów przystąpiły też już do szacowania strat. Na podstawie opinii tych komisji wojewodowie będą występować do Ministra Rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych. Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane przez powódź, gradobicie, ulewy bądź inne klęski żywiołowe, mogą występować do banków o kredyt klęskowy. Do wniosku o przyznanie takiego kredytu będą musieli dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty spowodowane klęską żywiołową w ich gospodarstwie.

Wojewoda jest zobowiązany do powołania takiej komisji, która w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia skutków klęski oszacuje straty poniesione przez rolników. Na podstawie wniosku od wojewody Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje decyzję, wydając zgodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na uruchomienie kredytów klęskowych, obrotowych i inwestycyjnych na taką kwotę, która pozwoli na odbudowę produkcji rolnej w poszkodowanych gospodarstwach. ARiMR na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rolnictwa przekazuje bankom, z którymi ma zawarte umowy na udzielanie kredytów klęskowych, decyzje upoważniające je do udzielania takich kredytów i zapewni odpowiednią pulę środków pozwalającą obniżyć ich oprocentowanie.

- W ustawie budżetowej na 2009 rok zarezerwowane zostały środki na dopłaty do kredytów klęskowych. Pula kredytów klęskowych, których banki udzielają z własnych środków, zależy od faktycznych potrzeb. Potrzeby te zostaną określone we wnioskach wojewodów i w decyzjach Ministra Rolnictwa upoważniających Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do uruchomienia kredytów klęskowych na danym terenie. Rolnik do wniosku, jaki składał będzie w banku w sprawie przyznania kredytu klęskowego musi dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty powstałe w jego gospodarstwie. W przypadku, gdy rolnik stara się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania, powinien przygotować plan inwestycji i złożyć go w banku współpracującym z Agencją wraz z wnioskiem o kredyt oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank – mówi Tomasz Kołodziej, prezes AR i MR.
Aktualnie dostępne są dwie linie, z których można uzyskać kredyt klęskowy z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania. Jedna z nich dotyczy inwestycyjnych kredytów klęskowy (linia nKL01) i może zostać przeznaczona m. in. na sfinansowanie odbudowy lub wykonanie remontów zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także na remont lub zakup w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu i zakup stada podstawowego inwentarza żywego. Natomiast druga linia dotyczy obrotowego kredytu klęskowego (linia nKL02). Z takiego kredytu można sfinansować zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa, inwentarza żywego, pasz i materiałów opałowych.
Jak informuje AR i MR kwota kredytu nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych (linia nKL01) lub kosztów niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może pr zekroczyć kwoty obniżenia dochodu, wynikającej z opinii wojewody (linia nKL02), i jednocześnie nie więcej niż 4 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub 8 mln zł na wznowienie produkcji w dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kredyt z linii nKL01 może zostać udzielony na 8 lat (5 lat – w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu), a kredyt z linii nKL02 na 4 lata. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kredytu.
Oprocentowanie kredytów klęskowych płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 2% w skali roku. Wysokość pomocy Agencji w przypadku kredytu z linii nKL01 nie może przekraczać 80% wartości odtworzeniowej środków trwałych wskazanej w opinii Wojewody (90%, gdy gospodarstwo położone jest na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - ONW, obszarach NATURA 2000 i związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej), a w przypadku kredytu z linii nKL02 nie więcej niż 80% lub odpowiednio 90% kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody.

Wspieranie przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowane jest przez ARiMR za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. Umowy o współpracy z ARiMR podpisało osiem banków. Są to: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bank BPH Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A.
O kredyty preferencyjne można ubiegać się w placówkach tych banków, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MR Bank S.A. 

Źródło: farmer.pl