Jak powszechnie wiadomo rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, musi ubezpieczyć minimum 50 proc. swoich upraw od skutków pogodowych, tj.: gradu, suszy czy przymrozku. Wielu jednak nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Wolą zapłacić karę za brak takowych ubezpieczeń. Obecnie wynosi ona dwa euro od hektara.

Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych.


Nadanie nowego brzmienia art. 5 ustawy ma na celu objęcie ochroną ubezpieczeniową szerszej grupy producentów rolnych, poprzez podniesienie stawek taryfowych, do których stosuje się dopłaty z budżetu państwa. Zgodnie z nowym brzmieniem ustępu 2 i 2c w art. 5 ustawy, dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości 50 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia nie przekraczających:

- 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, przy czym możliwe będzie podwyższenie stawek taryfowych do 9 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych w klasie bonitacji V lub 12 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych w klasie bonitacji V;

- 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne;

- 8 proc. sumy ubezpieczenia upraw tytoniu, owoców drzew i krzewów owocowych lub truskawek, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.