Jeżeli w gospodarstwie rolnym zdecydujemy się już wynajem pokoi dla osób wypoczywających, a ich liczba nie przekroczy pięciu, to będziemy zwolnieni z obowiązku płacenia od takiej działalności podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomimo wynajmowania maksymalnie pięciu pokoi można również zapewnić gościom wyżywienie. Obecnie 75 tys. rolników ubezpieczonych w KRUS prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą - czytamy w dzienniku.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez rolnika należy również pamiętać, aby nie przekroczyć kwoty granicznej - kwota należnego podatku dochodowego, która w tym roku została ustalona na poziomie 2929 zł. 

Ponadto, aby nie płacić podatku dochodowego od działalności agroturystycznej należy wynajmować pomieszczenia w gospodarstwie rolnym. Według ustawy działalnością rolniczą  jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc – w przypadku roślin, 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt – licząc od dnia nabycia.