Zmiany wprowadzane są w związku z nowelizacją przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną oraz ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych. Dotyczyć będą  zarówno zabezpieczenia na gruntach rolnych, jak i kredytów inwestycyjnych.

Bank dokonując wyceny ziemi rolnej, wykorzystuje wiedzę i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Dzięki temu klient nie będzie zobowiązany do dostarczenia operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie rozwiązanie ułatwia uzyskanie finansowania, skraca proces kredytowy oraz obniża koszty związane z uzyskaniem kredytu.

– Zmiana w ustawie o obrocie ziemią rolną sprawia, że finansowanie zakupu, budowy lub modernizacji nieruchomości rolnych, których zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na tych nieruchomościach będzie prostsze niż dotychczas, a w naszym Banku na uproszczonych zasadach. Będziemy dokonywać wyceny zabezpieczenia w oparciu o nasze szacunki przygotowane przez bankowych ekspertów – powiedział Bartosz Urbaniak, członek zarządu Banku BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar MŚP i Agro. – Wierzymy, że to zachęci klientów do rozpoczęcia inwestycji i korzystania z naszej oferty – dodał Bartosz Urbaniak.

Rolnicy mogą skorzystać z szerokiej oferty kredytów Banku BGŻ BNP Paribas. 

Kredyt obrotowy:

Kredyt  Agro Ekspres jest udzielany w rachunku bieżącym właścicielom lub współwłaścicielom wieczystym nieruchomości rolnych oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości rolnych. Kredyt można zaciągnąć maksymalnie na 5 lat z możliwością wydłużenia okresu kredytowania, bez zbędnych formalności, nawet w ciągu jednego dnia. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 70 proc. wartości gruntów rolnych, aż do 2 mln  zł. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego lub spłatę zadłużenia w innych bankach.

Kredyty Inwestycyjne:

Kredyty preferencyjne udzielane są w Banku BGŻ BNP Paribas na najlepszych na rynku warunkach. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych jest niskie i wynosi od 3 proc. w skali roku dla klienta. Bank nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę kredytu przez cały okres kredytowania (nawet do 15 lat). Kwota kredytu może wynieść nawet 5 mln zł dla gospodarstw oraz do 8 mln zł dla działów specjalnych, a dla firm przetwórczych do 16 mln zł. Kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków oraz zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich. Z tej oferty mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale również firmy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Kredyt Agro Progres oferowany jest osobom, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nabywanej lub na innej nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania w przypadku zakupu ziemi wynosi 30 lat, a wkład własny przy zakupie gruntów wynosi tylko 10 proc. Bank nie wymaga biznes planu w sytuacji, gdy ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie. Klient może liczyć na 2-letnią karencję w spłacie kapitału. Harmonogram spłat jest bardzo elastyczny i dostosowywany do specyfiki prowadzonej działalności. W indywidualnych przypadkach jest możliwość ustalenia rocznych spłat kapitału, a w razie przejściowego pogorszenia się sytuacji w gospodarstwie, można zawiesić spłatę kapitału korzystając z tzw. wakacji kredytowych. Kredyt Agro Progres jest przeznaczony na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w tym m.in. zakup gruntów rolnych.