Jak informuje KRUS, od 1 marca 2012 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 118).

Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2012 r. o 71 zł i wynosi 799 zł 18 gr  miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2012 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej.

W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2012 r. polega na dodaniu do kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2012 r. kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł.

Od 1 marca 2012 r. wysokość renty socjalnej wynosi 682 zł 67 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2012 r. nie może przekroczyć kwoty 1.598 zł 36 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 79 zł 92 gr).

Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2012 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem  dodatku   dla inwalidy  wojennego  uznanego  za  całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 293 zł 51 gr), a także dodatku za tajne nauczanie, podlega podwyższeniu do kwoty 195 zł 67 gr.