Ponadto zostanie on także zasilony dodatkowymi 4,5 mld euro ze środków publicznych. To kolejna szansa na wsparcie dla rolników i podmiotów zajmujących się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi. Bank BNP Paribas oferuje wnioskującym i oczekującym na środki unijne finansowanie inwestycji.

Środki na dotacje inwestycyjne to 8,74 mld zł w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz 4 mld zł na wsparcie firm z sektora Food&Agro w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dotychczas zostały zakontraktowane na poziomie ok. 75 proc., ale tylko 50 proc. budżetu faktycznie wydatkowano na refundacje kosztów poniesionych przez gospodarstwa rolne i 30 proc.na refundacje kosztów inwestycji realizowanych przez firmy z sektora rolno-spożywczego. 

Pierwotnie realizacja inwestycji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 miała zakończyć się w czerwcu 2023 r. W tym roku podjęto decyzję, że lata 2021-2022 będą okresem przejściowym miedzy obecną, a przyszłą perspektywą (2021-2027), a dotacje inwestycyjne przewidziane w obecnym PROW dla rolników i przetwórców mogą być rozliczane do czerwca 2025 r. W budżecie obecnego programu pojawi się dodatkowe 4,5 mld euro w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego oraz dodatkowo ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Zgodnie z zapowiedziami, na dotacje w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” trafi dodatkowe 400,3 mln euro, a na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 65,3 mln euro.

- Dlaczego proces wydatkowania środków z PROW się wydłuża? - Pierwszy czynnik to dość długi proces oceny wniosków o dotacje do momentu podpisania umowy oraz konieczność przygotowywania aneksu do umowy o dofinansowanie w przypadku zmian w projekcie. Co prawda potencjalni beneficjenci po złożeniu wniosku o dofinansowanie mogą rozpocząć realizację inwestycji, ale wielu czeka ze startem do momentu pozytywnej decyzji ARiMR o przyznaniu dotacji - tłumaczy Kinga Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas. - Drugim z kluczowych czynników jest wpływ COVID-19 i rosnące koszty inwestycji. Wprawdzie branża rolno-spożywcza zasadniczo nie ucierpiała wskutek pandemii, jednak okres niepewności zahamował niektóre decyzje inwestycyjne. Wzrost kosztów obserwujemy w szczególności w przypadku inwestycji budowlanych – dodaje Kinga Wąsik.

Dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych

Od 21 czerwca do 19 sierpnia rolnicy mogą wnioskować o dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych. Dotyczy to wszystkich obszarów:

 • obszar a – rozwój produkcji prosiąt;
 • obszar b – rozwój produkcji mleka krowiego;
 • obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego;
 • obszar d - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu;
 • obszar e – nawadnianie w gospodarstwie.

Dotacje w ramach modernizacji gospodarstw rolnych

O dotacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” mogą starać się rolnicy z dowolnej branży (z wyłączeniem chowu drobiu, chyba, że  jest ekologiczny), gospodarujący na obszarze do 300 hektarów. Dotację można otrzymać na inwestycje polegające na:

 • budowie, rozbudowie, modernizacji budynków gospodarczych;
 • zakupie nowych maszyn i urządzeń;
 • zakładaniu sadów lub plantacji wieloletnich;
 • budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej (w tym nawodnienie, instalacje OZE).

Wsparcie dla przetwórstwa i handlu produktami rolnymi

Jeśli chodzi o firmy zajmujące się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi to będą one miały swoją szanse we wrześniu br. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcie finansowe na:

 • budowę, rozbudowę, modernizację budynków – niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń,
 • zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i magazynowania,
 • zakup aparatury kontrolnej, pomiarowej,
 • zakup sprzętu do sterowania procesem produkcji i magazynowania,
 • zakup oprogramowania do sterowania produkcją, magazynem, zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wdrożenie systemów zarządzania jakością.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje na poziomie 50 pro. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 mln zł (15 mln zł tylko w przypadku związków grup producentów rolnych czy zrzeszeń organizacji producentów).

Dotacje wypłacane są jako refundacja poniesionych wydatków, dlatego bardzo często banki wspierają beneficjentów w prefinansowaniu projektów. Bank BNP Paribas współpracuje z beneficjentami dotacji UE od czasów funduszy przedakcesyjnych.

- Kilkanaście lat doświadczenia przekłada się na znajomość oczekiwań instytucji wdrażających fundusze UE co do rachunków właściwych na wpływ dotacji, montaży finansowych projektów czy instrumentów takich, jak gwarancja bankowa zabezpieczających umowy o dofinansowanie. Za pośrednictwem naszych oddziałów klienci mogą skorzystać zarówno z oferty kredytowej, jak i leasingowej, a dodatkowo ubezpieczyć przedmiot inwestycji – tłumaczy Kinga Wąsik.

Dostępny w Banku BNP Paribas kredyt Unia+ daje możliwość finansowania 90 proc. nakładów inwestycyjnych na okres do 15 lat. Klienci planujący zakupy maszyn i urządzeń mogą alternatywnie korzystać z pożyczki leasingowej europejskiej, która finansuje do 100 proc. nakładów inwestycyjnych i jest udzielana na okres do siedmiu lat. Przedsiębiorców, którzy dopiero przymierzają się do złożenie wniosku o dofinansowanie, zapraszamy po promesę kredytową, która jest wymaganym załącznikiem w procedurze aplikacyjnej w sytuacji deklaracji współfinansowania projektu kredytem czy pożyczką z banku.