Jak informuje KRUS, liczba ubezpieczonych pomocników rolnika będących cudzoziemcami wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosiła 12 609 osób (co stanowi 96,4% ogólnej liczby ubezpieczonych pomocników  - 13 076 osób).

Prawie wszyscy (99,4 %) to obywatele Ukrainy, a 0,3% stanowili obywatele Białorusi, 0,2% - obywatele Mołdawii, a na pozostałą 0,1% składają się obywatele Rosji, Nepalu, Indii, Bułgarii, Gruzji oraz Mongolii.

Przypomnijmy, że obywatele Ukrainy stanowili 75% (ponad 400 tys.) wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców, według danych ZUS dotyczących cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego na koniec II kwartału 2018 r.

Więcej: Rolnik nie chce „pomocnika rolnika”?

Jednocześnie Kasa wyjaśnia, że ubezpieczenie pomocnika rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym i zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa.