Zgodnie z przyjętymi kryteriami postępowania konkursowego każdy z banków przedstawił swoją propozycję w zakresie:

● wysokości opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytami z dopłatami Agencji i częściową spłatą kapitału,
●marży banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania objętych dopłatami Agencji do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych", a także informację o liczbie placówek banku na terenie kraju na obszarach wiejskich.

Na podstawie tych kryteriów sporządzono listę banków, którym Agencja przyzna limity akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na 2015 r.

Poniżej w tabeli wymienione zostały banki w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych w postępowaniu konkursowym. Najwyżej punktowane były banki, które zaoferowały najkorzystniejsze warunki kredytowania, tj. najniższy poziom opłat i prowizji oraz najniższą wysokość marży.

● Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., opłaty i prowizje 0,00, marża (p.p.) 2,48
● Pekao S.A., opłaty i prowizje 0,49 , marża (p.p) 1,80
● Raiffeisen Bank Polska S.A., opłaty i prowizje 0,90 , marża (p.p.) 2,30
● Bank Zachodni WBK S.A., opłaty i prowizje 1,40, marza (p.p.) 1,95
● BNP Paribas Bank Polska S.A., opłaty i prowizje 1,00, marża (p.p) 2,50
● Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., opłaty i prowizje 1,85, marża (p.p) 2,50
●.SGB-Bank S.A., opłaty i prowizje 1,85, marża (p.p.) 2,50
● Krakowski Bank Spółdzielczy, opłaty i prowizja 2,00, marża (p.p) 2,50

19 marca 2015 r. Agencja przekazała wymienionym wyżej bankom do podpisu umowy o współpracy oraz przyznała im limity akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania na 2015 r. Po podpisaniu umów z Agencją Banki będą mogły rozpocząć udzielanie kredytów preferencyjnych.