Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2011 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 728,18 zł), tj. 73,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2011 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 87,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 175,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 262,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek na IV kw. upływa 31 października br.