W połowie października br. KRIR wystosowało do Ministra rolnictwa wniosek, dotyczący możliwości zwalniania z wymogu ubezpieczenia w ZUS rolników, którzy są beneficjentami poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”, objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jak argumentował rolniczy samorząd, wielu rolników którzy skorzystali ze wspomnianej premii w związku z pandemią Covid-19 ponosi straty i nie jest w stanie opłacać składek w ZUS – zarówno swoich, jak i pracowników, których musieli zatrudnić. Resort właśnie odpowiedział zarządowi KRIR w tej sprawie i nie jest to raczej odpowiedź, która może usatysfakcjonować wnioskodawców…

"Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.), beneficjent przedmiotowego instrumentu wsparcia zobowiązany jest do realizacji przedłożonego biznesplanu. Jednocześnie zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia beneficjent powinien m.in.:
- prowadzić działalność na którą uzyskał wsparcie, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
- zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (m.in. utworzyć przewidziane w nim miejsca pracy);
- dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.” – przypomina w przesłanym izbom piśmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie jednak ministerstwo wskazuje na inne możliwości, z których może skorzystać beneficjent, który ma trudności z realizacją biznesplanu i spełnieniem stawianych wymogów. Resort zauważa m.in., że „zgodnie z rozporządzeniem, beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w tym wydłużenie okresu jego realizacji. Do ww. wniosku beneficjent dołącza zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany.” Zmiana założeń biznesplanu może dotyczyć zakresu przewidzianych inwestycji w środki trwałe, liczby tworzonych miejsc pracy, a nawet rodzaju prowadzonej działalności pozarolniczej.

„Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, w szczególności, że zmieniony biznesplan spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu. Natomiast w przypadku niezrealizowania założeń biznesplanu, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części kwoty pomocy.” – wyjaśnia MRiRW.

Minister przypomina także, iż „zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii beneficjent nie spełnia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków lub zrealizowanie zobowiązań w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tę pomoc (dyrektor oddziału regionalnego ARiMR).”
Oprócz tego beneficjenci, którzy stają się przedsiębiorcami mogą również korzystać z dostępnych ulg i pomocy w ramach wciąż rozszerzanej przez rząd tarczy antykryzysowej dla złagodzenia skutków COVID-19 w Polsce. Te rozwiązania antykryzysowe dla firm obejmują m.in. zwolnienia z opłacania składek do ZUS.